Aulapkaitjutimut Katimayiryuangit

Tamna Aulapkaitjutimut Katimayiryuangit munariyakhaq piliurninnganut, pipkaitjutininnganut tuniyauninnganutlu Nunavuutim aulapkaitjutimut maliganga uqariami ihariagininnganut agyaqtauyunik urhuqyuat. Pitqutiquplugu, tamna  Katimayiryuangit munariyut aulapkaitjutimut-piyut ihumaalutigiyauyut, piliuqtuq tuniyullu aulapkaitjutimut-piyut pinahuarutit ikayuutikhallu munaritillugu piyanginnik aulapkaitjutimut ihumaliurniq. Tamna Aulapkaitjutimut Katimayiryuangit quullitqiyauyuq hivuliqtiuyuq Kaanatami-Avikturhimayuni-Qablunaat Nunagiyanginni  aulapkaitjutimut maliganut uqaqatigiikniq.
 

Tamna Aulapkaitjutimut Katimayiryuangit munariyakhaqlu aulapkaitjutimut unalu hilaup aallanguqtirninnga ikikliyuumiutimut ilihimaniq havaaq. Una havaaq pilluaqtuq angikliyuumiutigiami iniqtirininnganut aulapkaitjutimut munariniqmut atuqtanginnik, ikikliyuumiqlugit aulapkaitjutimut iqqakut, ihuarhigiami kangirhitjutinga aulapkaitjutimut aturninnga, ikikliyuumiqlugulu puyuum anialailaqutaa puyut anianiit. Tikinnahuarutinga angirumi “munarininnganut ihumaliurniq” ukunani Nunavummiut angikliyuumiqtuq qangaraaluknitanit IQ ukpiriyamiknik pipkaitjutiyuqlu aktikkulaaqtaaqtunit ikikliyuumiutinik Nunavuutim aulapkaitjutimut aturninnga, aulapkaitjutimut akingit, Nunavuutimlu ukpirihimmaaqtuq Urhuqyuakhamut.

Ikummadjutinut Akittuqpallangitaangani Ihumaliurutit

Pihukpaklogin ayuqnaitaraagan akhalutitoruiqlotin, sikiitomik, 4 huilamiklunen.