Ikummatiiit

Ikummatiit: Aulapkaitjutimut Maligakhaq Nunavunmut angiqtauyuq 2007mi, tuniyuqlu naunaitkuutikhanik maliktakhangit Nunavuutim aulapkaitjutimut maligangit piyullu Kavamatkut pinahuarutingit hulilukaarutingit ukiumut 2020.

Ikummatiit piqaqtuq hitamalluanguyut tikiutinnahuaqtamiknik:  

  • Ihuarhilugu nakurutininga aulapkaitjutimut qanuriliurutingit ikikliyuumiqlugu ihariagininnga agyaqtauyunit Urhuqyuakhat, angikliyuumiqtuq aulapkaitjutimut pitjutingit ilaliutigiami halumayunik, aatlamik aulapkaitjutimut ikayuutauyuqlu aulapkaitjutimut hunavaluit.
  • Munarilugu akinga aulapkaitjutimut-piyut ikayuutikhat ukunatitut ingilraqniq, uunaqut, uunaqtuq imaq, qulliq, iganiqlu, ikikliyuumiqlugu akinga tunigiami aulapkaitjutimut ihuarhilugulu aturninnganut.
  • Ikikliyuumirlugu ayurhautigiyanganut avatimut ikikliyuumiqlugu aulapkaitjutimut-piyut puyut anianiit tuniyuq halumailrumut unalu hilaup aallanguqtirninnga.
  • Tuniluni nanminiqaqtunut havaakhaqaqniqmutlu pitjutingit Nunavut angikliyuumiqqat aulapkaitjutimut ihuarninnga aturninnganiklu  nungulaittunik igluminilu aulapkaitjutimut pitjutingit.

Takumagukni titiraq, naqitlutit uumunga.

Ikummadjutinut Akittuqpallangitaangani Ihumaliurutit

Niruvyuquhiqlugo umaqtomik imautiqaqvik qipiklugo unaqtuyaaqan kahagiami hilataa.