Nunavumi Alruyaqtuqtutnun Atuqtuq

Qanurituniga

Nunavumi alruyaqtuqtutnun Atuqtuq aajukotaqagituq Kanatami unatuaq aviktuqhimayoni ukiuqtaqtumiluniin piqagituq alruyaqtuqtutnun ihuaqutqaqniganik. Uqaqlulo una Nunavut aturiaqainaqtuq aquiqtuqhimayonik uqhuqhanik alruyaqtuqtutkhanun. 2012-min 2013-mun Nunavut aquiqtuqhimayuq 180-milian liitanik uqhuqyuamik. Una ilaqaqtuq 44-milian liitanik uqhuqyuanik alruyaqtuqtutkhanun, 64-milian liitanik uqkuqhainik aulaarutn, 63-milian liitaniklo unaqutn uqhukhainik.

Tamaita Nunavut uqhuqhain niuvigauyun akyaqtauvlotklo hivikitumi auyami tutqugauvlotklo uqhuqyuakakvikni atuni nunagiyauyumi. Havakviuyuq Kavaman Ikayuqtutainik, Uqhuvaluliqiyin Havakvian (PPD), havaaqaqtun piyaagani, akyaqlogulo, tuniqaqhugilo tamaita uqhuqyuan. Iqalukni, Iqaluktutamilo, tuniuqhainigin havaagipkagauyun nanminiq kuapariisiuyunin, tamaita aalat nunagiyauyoni PPD-giyai atuqpaktun nunalikhi katraqaqtunik.

Alruyaqtutn Nunavumi pivaktun uqyuqyuaqtuqtonin igniqutnin. Qulliq Aulayutliqiyin Kuapariisiuyuq (QEC) havaaqaqtuq alruyaqtutnun Ihuaqutnik Nunavumi, monarivlogin 26-goyun ilikun aulayun igniqutqaqviin 25-ni nunagiyauyuni (malruk igniqutqaqniik Iqalokni). Atuni nunagiyauyuq Nunavumi piqaqtuq ilikun alruyaqtutnun igniqutnik atuqtunik. Piqagitok himautkhamik nutqaqan igniqutn alruyaqtutnun.

Ilagilo QEC-kon 26-nik ukhukyuaqtuqtonik igniqutnik alruyaktutnun, piqaqtuq mikiyumik atuqhimaginalaatomik alruyaqtutnun ihuaqutnik Nunavumi. Una ilaqaqtuq 3 kW-mik hiqinikmin alruyaqtutnun ihuaqotnik Aqvian ulapqiviani, iliyauniaqtuqlo qagugunuaq 4 kW-mik hiqinikmin alruyaqtutnun ihuaqotmik nunagiyauyumi quaqhiivikmi Kugaakyukmi. Aalan atuqhimaginalaatun alruyaktutnun ihuaqutkhan ilaqaqtok anurimin kaivyaqyuamik Kigaqni, kukamilo alruyaktutnujn ihuaqutkhak Iqalukni.

Piqaraluaqtlugo taja ihariagiayauyunik inuin alruyaqtutnun atuqtakhainik, hivunikhaq pivikhaqaqtuq tamainik atuinaqtonik atuqhimaaginarialikniklo alruyaqtutnun ihuaqutnik Nunavumi. Naniyauyun uqhuqyuan kaasiliilo nunami, ila, qanituani 2 billion-goyun Qataqyuin uqhuqyuan 27 trillion-lo cubic finik kaasiliinik. Ahiagulo, Nunavut hiqiniqmin alruyaqtutnun ihuaqutaulaqtuq. Hamliuyuq Igluligaaqyukmi, ila, ukiutuaraagan hiqiniqmin 1158 kWh/kW-nik pilaqtun, agitqiyauvloni hivuraani nunagiyauyuni ila Victoria-mi, Bristsh Columbia-mi, St. John’s-milo, Newfoundland-mi.

 

Ikummadjutinut Akittuqpallangitaangani Ihumaliurutit

Qiqitiviin Quaqhiiviiluniin niglaumaniginik ihuaqhimayavun. Qiqitiviin 1’C-­min 3’C-­mun, quaqhiiviiin -­18’C-­miilotik qiqumanigin.