Iqalungni Nanminiqaqtut Iglumik Ikummatiit

Monday, February 2, 2015

 

Nunavut Ikummatiit Titiraqtiat– Iqalungni Nanminiqaqtut Iglumik Ikummatiit Naunaiyautikhanik2015

Iqalungni Nanminiqaqtut Iglumingnik

 

Halu Nanminiqaqtut,

Ilauyumavit akiligakhaitumik ikummatiit naunaiyautikhanik aimavingni?

Nunavut Ikummatiit Titiraqtiat akiligakhaitumik ikummatiit naunaiyautikhanik qulinut nanminiqaqtut Iqalungni. Titiraqaqtut ikummatiit munakhiyit ayuikhattiakhimayut naunaiyaiyukhat havaqatiginiaqtait nanminiqaqtut iglumingnik naunairiangani ikummatiit auladjutainik igluani, naunaikhilutiklu kitunik ikummatinut akikhidjutikhank.

Naunaiyautikhat ikayuutauniaqtut nanminiqaqtuinaungittunut, nunamingnillu kangikhidjutauniaqtut igluqpinikkut hanayinut qanuqtutlu alruyaqtuutiptingnut ayuikhautauniaqtut.

Naunaiyautikhanik havakhunguyut kingulirmi havainirmi tatqiqhiutani Idjirurvia atauhiq naunaiyautat pingahuni ikangnirnik havaktaudjutiqaqtuq. Nanminiqaruvit iglungnik ilauyumaguvit akiligakhaittumik ikummatiit naunaiyainikkut, uqaqvigilugit Nunavut Ikummatiit Titiraqtiat nunavutenergy@gov.nu.ca hivayaqluhi 867-975-7809.

Tunidjavatit atiit, igluvit nappaanik, hivauayutingnik, uttuqqaunianik igluvit .Anginiqaqtuq, naunaidjavat qanurittuuyakhanik iglugiyat. Avallittuq ilagiinut igluqpak, malruuk igluk atayuk, imatutluunniit amihut igluqpait atayut? Taimakvikhat uukturumayunut 5-mungaqqat Idjirurvia 13.

Unnukpat ayuikhaaudjihunguyut inungnut Iqalungmiunut Idjirurvia 25-mi 7-mit- 9-mut Anglican Parish Hall-mi. Ikummatiit munagkhiyivut ayuikhatiakhimayut ihuaqtunik tuhaqtakhanik unipkakhunguyut qanuqtut ikummatinut ikayuutikhanik nanminiqaqtunut tuhaqtakhaniklu hiqinirmit ikummatikhanik alruyaqtuutikkut atuqtauyunik igluqpaqaqtunut.

Tiituqtitilutik kappituqtilutiklu uqaqtiqaqniaqtuq Inuktitut. Akiittunik igluqaqtunut ikummatinut atuqtakhanik hailiniaqtut aittuutikhanik. Imaqaqtut hapkuninga ikummatinut qulikhanik, alruyaqtuqnikkut naunaiyautikhanik, kayumittumik imaq kuviyunik uaqtiutinut, allaniklu ikummatinit mikhidjutikhanik naunaikhitikhat.

Taskulugit apiqqutit kiuyaudjutaitlu atani titirakhimayut.

Naunaikhittiarumaguvit, uqaqvigiluta nunavutenergy@gov.nu.ca hivayautikput 867-975-7809.

 

Apiqqutit 

Qanuriliurniaqqat ikummatinut naunaiyautikhanut?

Titirautiqaqtumit ikummatinut munakhiyit ayuikhattiakhimayut hanaqiniaqtut naunaiyailutik altuyaqtuutingnik ikummatiniklu naunaiyailutik, ilauyut naunaiyautikhat ihivriukhitikhanut alruyaqtuutingnik iglungni. Naunaiyautikhat atauhirmit atauhirmut havaqatigiklutik nanminiqaqtuq igluminik ayuikhattiakhimayuqlu naunaiyautikhanik katikhilutik tuhaqtitilutiklu. Igluqaqtut ilauyukhauyut ayuikhattiakhimayuqlu naunaiyaititlugit. Naunaiyaiyut iniqqata unniudjutikhat titiqat piutiginiaqtatit.

Qanuqtut hivituniqaqqa naunaiyaiyut?

Naunaiyaiyut hanaqiniaqtut pingahuni ikangnirni. Naunaiyautikhat ilangat alruyaqtuqtumut ukuanut annukhaaqtitilutik akhuktitilutik uuktuutiqaqtut naunaiyautiqaqtutigluqpaup qanurinnianik naunaiyautikhanik annuqqimit huviugittakhanik iglut. Nanminiqaqtut iglumingnik aihimainariaqaqtut naunaiyaititlugit. Ilauyuqlu naunaiyautainut, ayuikhattiakhimayut ihivriukhunguyait iglungni ingilrutitit alruyaqtuqtut unnaqutitlu imaqtutititlu, takuyumaniarunakhiyait pauwatutingnut akilikhitikhatit naunaikhitikhat qanuqtut pauwatutiqaqpagiakhaqqit nakuatut kangikhiyaminik aimavingnik.

Kinatkut naunaiyiniaqqat?

Ikummatiit munakhiyiuyut ayuikhattiakhimayunik ukunga Arctic Energy Alliance (AEA) naunaiyaihunguyut ikummatiit naunaiyautainik. Arctic Energy Alliance (AEA) kavamatkunut havaktiuyut Yallunaimiutat ihivriukhivaktut atuquyiplutiklu ikummatikhanut ihuatqiyanik. Arctic Energy Alliance (AEA) ukuallu Nunavut Ikummatiit Titiraqtiat havaqatigikpaktut ihuatqiyamik ikummatinut pivikhaqautikhanik Nunavunmi.

Qanuriliurniaqqatigik naunaiyautigihimayatik hapkunanga naunaiyaidjutinit?

Tamarmik Arctic Energy Alliance (AEA) ukuallu Kavamanga Nunavut hiammitirnaittunut maligumaplugit pivaktut. Ihuaqtumik atuqtauyukhanut naunaiyautigiyatik katitiktamingnik, atiliuriaqaqtutit hapkuninga naunaiktakhanik naunaiyautimingnit tuhaqtitakhamingnik tuniyakhamingniklu Nunamittutuqat Piqanit Kanatami (NRC), Kanatap kavamangit ministauyut munakhiyukhat ikummatinut atuqtakhanik. Kavamanga Nunavut  tuyuqtauniaqtut naittumik titiraqtauhimayumik tuyuqtauniaqtut titiraqtauhimayumik naunaiyaiyunit naunaiyattiakhimayunik naunaiyautimingnit. Hamna titiraqtauhimayuq tuniyauniaqtuqlu Nunanganut Iqaluit, ikummatinut paanariyatlu. Tuniyaulimaittut naunaitkutititinungnut allanut piqariaqangittunut.

Kinatkut ikayuqtauniaqqat?

Qulit nanminiqaqtut iglumingnik ikayuqtauhunaguyut naunaiyautikhamik titiraqtauyumit. Nunaqaqtutlu ikayuqtauhunguyut kangiqhittiaqlutik ikummatiit ihuaqqutikhainik igluqpaqaqtunut. Tuhaqtakhat ikayuutauniaqtut ihumaliuktiuyunut hamani Nunanganit Iqaluit Kavamanganutlu Nunavunmi ikummatinut ihuaqutikhanik atuqtauranginaqtunik naunaiyautikhaniklu hivuniptingni.

Unnukpat ayuikhaudjivikhat angmayuk inungnut tamainut Iqalungni akiligakhaittunik ikummatinut atuqtakhanik naunaikhitikhauniaqtut nanminiqaqtunut igluqaqtunut ikiklitikhanik ikummatinut atuqtauyunut.

Qanuqtut kitkunut igluqaqtut pukuktauniaqqat?

Ilangat pinahuaqtavut naunaiyautinit ikayuutikhainik hanadjutikhanik nunamingni ikummatit angikliyumiqtitiyaangat Iqalungnut. Amihuyut ilauyukhat angikliyumiqtitiyaanganut ilauyut aulladjutikhat, ikummatikhanutlu atuqtakhanik, igluqpakhatlu. Qulinit naunaiyautikhanik, ikayuutiqaqniaqtugut ihuatqiyamik kangiqhitikhaptingnik ikummatinut atuqtauyunut.

Qinikhiadjutikhanik ihuatqiyanik nanminiqarnikkut iglukhanik, ilauyut uttuqqait, nutaatlu hanadjutauvaktut iglukhanik, allatqiktunik iglugiyauvaktut avallittuq ilagiinut igluqpak, malruuk igluk atayuk, imatutluunniit amihut igluqpait atayut. Pittiaqnahuaqtukhauyugut pukukhiyaptingni igluqaqtunik ikayuutauniaqtunik Iqalungmiunut kangikhitikhanik angiyunik ikummatikhanut naunaiyautikhanik.

Uuktuqtut katitauniaqtut nunaqaqtunit Iqalungmiunit tamainit ahiit tiguyauniaqtut atiinik pukhamit. Nakuatut pukuktauyanginik igluqaqtut tamainit Iqalungmiunit tamaitallu igluqaqtut uuktuqtitauyangini.

Huuqli Iqalungmiunik, huuq nanminiqaqtuinnarnik, huuq quliinnauniaqqat igluqaqtunik?

Ikummatinut ayukhautit aktukhivaktut tamainik tugumitiqaqtunik atuqtauyuniklu nunallaani. Kavamatkuni havagviuyut havakttaungmata ikummatinut mikhitikhanik naunaiyautikhaniklu atuqtakhanik pivikhaqautikhaniklu.  Naunaiyaulluarumik nanminiqaqtunik igluqaqtunit, iayutauniaqtut kangiqhitikhanik naniminiqaqtunut igluqaqtunutlu katikhitikhanik ikummatinut pinahuaqtaptingnut. Iqaluit amigaitqiyanik nanminiqaqtut iglumingnik Nunangani Iqalungni upalungaiyautikhanik hivuniptingni atqutakhanik. Naunaikhitikhat naunaiyautinit ikayuutauniaqtut Iqalungmiut atuliqtitikhanik ikummatinut atuqtauranginnaktunik hivunikhaptingni iglukhanut. Ihuatqiyamik ikummatinut atuqtauranginaqtunik iglunut katimayunut atuqtauniarunaqhiyut hananut igluqpangnut nappaqtiqtauyunut hivunikhaptingninakutqiyaanik ikummatinut ihuatqiyanik nakuitqiyaniklu.

Maniit havakhanut iqittunik naunaiyautikhaanik quliinarnut iglunut umani ukiungani. Nunavut Ikummatiit Titiraqtiat qanikkut naunaiyaivaktut Hamlatkunut Arviani havagviuyunutlu uuktuutikhamik havakhamik Iqalungni. Talvuuna paanaqarigiyamikkut Arctic Energy Alliance (AEA), Nunavut Ikummatiit Titiraqtiat uuktukhimmarniaqtut ilagilugit ikummatiitayuikhattiakhimayut hivuniptingni naunaiyaidjutikhanik.

 

Ikummadjutinut Akittuqpallangitaangani Ihumaliurutit

Niuviqlotin qiqitiivikmik quaqhiivikmikluniin agitilaaganik naamagiyaqnik. Agivalaaqan maniktuqnaqpalaqman. Ukpigilugo, alruyaatuqpalaalimagituq niklaqtiriagani tatamayuq qiqitiivik (tatatpalagitkumi niqinik nakutqiyaq) imaqagitomin. Hanimun ukuiraqtun alruyaqtutinik atuqpalaagiyutauyun ukunanga qunmun matuiraqtonin quaqaqviknin, aniayvalaagituq niglaumanik ukuiraagata.