ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᓯᕐᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᒐᒃᓴᑦ

ᓂᐅᕕᓕᕈᕕᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒥᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖓᓂᑦ, ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕈᑎᓂᑦ, ᐅᓄᖅᑐᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑎᓂᑦ, ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᐅᔪᖅ® ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᑦ “ᖃᒥᖃᑦᑕᖅᑐᑦ” ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᑯᑖᓗᐊᓕᕌᖓᒥᒃ.